Skip to content

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van mr-James , gevestigd te Espel (Noordoostpolder).

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die betrekking
hebben op door Mr- James (hierna te noemen opdrachtnemer) aangeboden diensten. En zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarvoor de opdrachtnemer derden inschakelt.

1.2
De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3
Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven.

1.4 Indien een bepaling van de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. In dat geval heeft Opdrachtnemer het recht om daarvoor in de plaats te stellen een – voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende – bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 2: Aanbieding

2.1
Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij – en dan slechts voor zover – door Opdrachtnemer schriftelijk anders is vermeld.

2.2
Alle aanbiedingen zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 1 maand wordt bevestigd. Indien de aanvaarding na 1 maand plaatsvindt, heeft de Opdrachtnemer het recht de uitvoeringstermijn of veranderde bedragen aan te passen. De prijzen in de genoemde aanbiedingen (en offertes) zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3: Extra werkzaamheden

3.1
Opdrachtnemer heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in de offerte, o.a. ten aanzien van de opzet, de invulling, de methode, de omvang die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden.

3.2
Opdrachtnemer heeft het recht extra werkzaamheden, testen en of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever, in rekening te brengen.

Artikel 4: Uitvoering

4.1
Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goedvakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten. Opdrachtnemer kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.

4.2
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor bepaalde opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren, dan wel á contant te leveren.

 

4.3
Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.4
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.5
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de daaraan voorafgaande fase heeft betaald. Wij behouden ons het recht voor om vooruitbetaling (aanbetaling) van de opdrachtgever te vragen.

Artikel 5: Levering

5.1
Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn.

5.2
Indien Opdrachtnemer verwacht een termijn niet te zullen halen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 6: Wijziging

6.1
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3
Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten hiervan bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

6.4
Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

6.5
In afwijking van lid 3 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

 

 

Artikel 7: Exclusiviteit

7.1
Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer voor de duur van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen.

Artikel 8: Annulering

8.1
Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien:

  1. A) Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, dan wel aan Opdrachtgever surséance van betaling is verleend;
  2. B) Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

8.2
Indien de opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren zal, indien opdrachtnemer met deze ontbinding instemt, 15% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening brengen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

Artikel 9: Honorarium

9.1
Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

9.2
Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de Opdrachtnemer, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Prijzen zijn exclusief onkosten en reiskosten.

9.3
Prijzen zijn onder meer gebaseerd op ten tijde van de opgave of totstandkoming van de overeenkomst of offerte geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies etc. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor de voltooiing van de dienstverlening of levering, wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren mochten voordoen, heeft Opdrachtnemer het recht de door haar gehanteerde prijzen aan te passen en aan Opdrachtgever te factureren.

Artikel 10: Betalingstermijn

10.1
Betaling dient te geschieden bij aflevering op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

10.2
Na het verstrijken van deze fatale betalingstermijn is de Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie nodig is in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

10.3
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

10.4
Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 11 Incassokosten

11.1
Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.

11.2
In ieder geval is de Opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien Mr-James hogere kosten heeft gemaakt, welke rederlijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12: Reclames

12.1
Reclames dienen binnen 7 dagen te worden gemeld. Na deze periode wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en aanvaard.

12.2
Reclames dienen vergezeld te gaan met een heldere omschrijving van de klacht en kunnen slechts na toestemming van de opdrachtnemer in behandeling genomen worden.

Eventuele reclames altijd schriftelijk sturen naar:
Mr-James T.a.v. Administratie/Verkoop
Vaartweg 42 8311 AA Espel

Ongefrankeerde retourzendingen worden geweigerd.

12.3
Indien uw reclame gegrond is stellen wij vervangende goederen ter beschikking en/of wordt uw klacht verholpen door aanpassingen van het product.

12.4
Wij houden ons het recht voor annuleringskosten te berekenen indien u een lopende order om welke reden dan ook annuleert.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies/diefstal van vaartuigen, motorvoertuigen, aanhangers en (onderdelen van) vliegtuigen van Opdrachtgever. Transport en stalling bij Opdrachtnemer voor het uitvoeren van werkzaamheden aan vaartuigen, motorvoertuigen, aanhangers en (onderdelen van) vliegtuigen dient te allen tijde door Opdrachtgever verzekerd te worden.

13.2
Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, bijvoorbeeld voor schade ontstaan door:

  1. a) fouten in door Opdrachtnemer verstrekte adviezen en/of materialen.
  2. b) het niet opvolgen door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer verstrekte adviezen;
  3. c) het ongeoorloofd zijn van de door Opdrachtnemer aangeboden diensten of de wijze waarop de diensten door Opdrachtnemer worden verleend;

13.3
Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Opdrachtnemer (heeft ingeschakeld) bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

13.4
Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor Opdrachtnemer op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Opdrachtnemer, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.5
Schade waarvoor Opdrachtnemer op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

13.6
Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door de Opdrachtgever bij de Opdrachtnemer schriftelijk te zijn ingediend binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade, op verval van iedere aanspraak.

13.7
De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

13.8
Klachten ten aanzien van verkeerd gebruik, onachtzaamheid, verkleuring en schimmelvorming worden niet gehonoreerd.

13.9
De garantie wordt verleend aan de eerste gebuiker van de zaken en is niet overdraagbaar. Indien de Opdrachtnemer niet zelf kan/mag/hoeft te meten, na overleg met de Opdrachtnemer, is maatvoering voor risico van de Opdrachtgever. Eventuele aanpassingen van het geleverde product zijn dan ook voor rekening van de Opdrachtgever.

13.10
Het risico van verlies over beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Opdrachtgever of van een door de Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 14: Overmacht

14.1
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken (zoals weersomstandigheden), voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.

14.2
In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Opdrachtnemer gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

 

14.3
Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15: Overdracht, wijzigingen en aanvullingen van de overeenkomst

15.1
Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen zonderschriftelijke toestemming van de wederpartij. Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien tussen partijen schriftelijk overeengekomen.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

16.1
Geleverde goederen en materialen blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtensovereenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden,met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald.

16.2
Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen.

16.3
Ontbinding en terugname laten onverlet ons recht op vergoeding voor schade of verlies. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

Artikel 17: Bevoegde rechter en toepasselijk recht

17.1
Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden beheerst door Nederlands recht.

17.2
Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Lelystad.